Liidust

Eesti Maastikuvibu Liit (EML) loodi 2003. aasta 29. märtsil Kajamaa Spordiklubi, Tartu Vibuklubi ja Pärnu Pikavibuklubi maastkulaskmise entusiastide poolt. EML on avalikes huvides tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud vibulaskmise harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele. Oma tegevuseesmärkidena peetakse silmas vibuspordiga tegelemise propageerimist ning Eestis vibu maastikulaskmisest ja vibujahist huvitatud isikute koondamist ja ühendamist. Eesmärkide täitmiseks korraldatakse kasumit mittetaotleval viisil oma liikmete sportlikku tegevust, organiseeritakse võistlusi ja teisi üritusi, osavõtte võistlustest, arendatakse koostööd vibu maastikulaskmisega tegelevate klubide, seltside ja
liitudega, teiste organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsuste, äriühingute ja füüsiliste isikutega nii kodu- kui välismaal vibu maastikulaskmise edendamiseks.

Võimaldamaks Eesti sportlastel edukamalt esineda rahvusvahelistel võistlustel, on EML põhikirjaliseks tegevuseks treeningute ja spordilaagrite korraldamine ja neist osavõtu võimaldamine. Lisaks sporditeenuste osutamine ning vaba aja sisustamine sportlike ja muude üritustega.

Liidu eesmärk ja põhitegevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.