Isikuandmete töötlemine

1. Andmekaitsetingimused

Vibulaskmisvõistlustel osalejate privaatsuse hoidmine on meile väga oluline. Oleme koostanud andmekaitsetingimused, milles anname teada, kuidas me kogume, kasutame, avaldame, edastame ja säilitame isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldes järgime Eestis kehtivaid seaduseid, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (IKÜM).

Käesolevad andmekaitsetingimused selgitavad, kuidas Eesti Maastikuvibu Liit (meie) kogub ja töötleb Teie andmeid, kui kasutate meie veebilehte või edastate meie veebilehe kaudu meile teate.

Veebilehte kasutades ja selle kaudu meiega suheldes, kinnitate, et olete tutvunud meie andmekaitsetingimustega, saate neist aru ja nõustute nendega. 

Isikuandmed on teave inimese ehk füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega teda saab otse või kaudselt tuvastada.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused

Meie eesmärk on tagada Turniiriga seotud füüsiliste isikute andmete turvalisus ja õiguspärane töötlemine selleks, et täita oma kutsealaseid kohustusi ning organisatsiooni eesmärke.

2.1. Teilt saadud teavet kasutame Teile uudiste ja sündmuste edastamiseks üksnes juhul, kui olete andnud selleks nõusoleku (sh olete liitunud sotsiaalmeediakanalitega ning avaldanud soovi jälgida meie edastatud teavet, veebis kajastatavat informatsiooni jms). Antud nõusoleku saate soovi korral igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks sotsiaalmeedias loodud võimalusi või võttes meiega ühendust e-posti aadressil info@faae.ee

2.2. Meie veebileht võib kasutada küpsiseid. Küpsised võimaldavad veebilehe kiiremat ja parema juurdepääsu võimalusega külastamist. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebileht salvestab Teie arvutisse, et võimaldada Teile parem külastuskogemus. Küpsiseid kasutatakse selleks, et Teid juba külastanud kasutajana ära tunda, samuti veebilehe kasutusstatistika kogumiseks. Üldjuhul ei võimalda küpsised Teie tuvastamist konkreetse füüsilise isikuna. Teil on võimalik oma veebilehitseja sätetes küpsised keelata ja kustutada meie küpsised.

2.3. Töötleme teavet, mida edastate meile meie veebilehe teate jätmise vormi kaudu teenuse osutamiseks ja Teie pöördumisele vastamiseks. Kogume ja töötleme Teie esitatud teavet selleks, et täita kooli põhieesmärke. Töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, seaduse alusel või võistluste korraldamise õigustatud huvi alusel. 

3. Kogutud isikuandmete kasutamine ja töötlemine

Kogutud isikuandmeid kasutame ja töötleme:

3.1.   isikusamasuse tuvastamiseks (nt nimi, isikukood, sünniaeg, aadress);

3.2. võistluste korraldamisega seotud teabe edastamiseks, arvete koostamiseks ja väljastamiseks (nt kontaktandmed, sh telefoninumber, aadress, e-posti aadress);

3.3. lepingute ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh huvide konfliktide tuvastamiseks;

3.4.  kogutud isikuandmeid töötleme üksnes eesmärgil, milleks need koguti ning säilitame ainult seni, kui see on vajalik eesmärgi või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Kogutud andmed hävitame kohe, kui eesmärk on täidetud ja seadus ei nõua andmete säilitamist või Teie palve korral, juhul kui seadus seda võimaldab.

4. Teie õigused isikuandmete töötlemisel

Isikuandmeid on Teil alati võimalik muuta. Meile tuleb esitada selleks teatis e-posti aadressil info@faae.ee

Teil on võimalik igal ajal seoses oma isikuandmete töötlemisega kasutada oma õiguseid:

4.1.  tutvuda oma andmetega ja paluda andmete parandamist;

4.2. esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele, sh näiteks isikuandmete töötlemisele turunduslikul eesmärgil;

4.3. paluda oma andmete kustutamist, kui neid ei ole enam tarvis sel eesmärgil, milleks neid koguti või kui isikuandmete töötlemine on Teie arvates ebaseaduslik ;

4.4. paluda oma andmete ülekandmist, kui Teie andmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel või vastastikuse lepingu alusel;

4.5.  oma nõusolek tagasi võtta, kui andmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel.

Oma õiguste kasutamiseks palume pöörduda meie poole e-posti aadressil info@faae.ee

Juhime Teie tähelepanu, et esineda võivad piirangud andmete avalikustamisele ja kustutamisele, mistõttu ei pruugi meil olla võimalik säilitatavaid ja töödeldavaid andmeid avalikustada, kustutada ega üle kanda tulenevalt seaduse nõuetest. Vastavad seadused ja normid võivad piirata Teil oma andmesubjekti õiguste kasutamist.

5. Kogutud isikuandmete jagamine

Jagame kogutud isikuandmeid EV seadusandluses sätestatud juhtudel või juhtudel, kui see on vajalik Teile võistlustega seonduva teenuse osutamiseks.

6. Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Palume meile koheselt teatada e-posti aadressil info@faae.ee, kui Teile tundub, et meie ei ole toiminud kooskõlas andmekaitsetingimustega.

Juhul, kui leiate, et töötleme Teie isikuandmeid ilma õigusliku aluseta või rikume Teie õiguseid, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele: https://www.aki.ee/et

7. Andmekaitsetingimused ja muudatused

Meil on õigus vajaduse korral ja oma äranägemisel muuta oma andmekaitsetingimusi. Andmekaitsetingimuste kehtiv  versioon avaldatakse meie veebilehel.

Isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Maastikuvibu Liit MTÜ (registrikood: 80188101; aadress: Mäepealse 2, 12618 Tallinn, Eesti / Estonia). Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust e-posti aadressil info@faae.ee

 

You may also like...