Arengukava 2019-2024

Eesti Maastikuvibu Liidu arengukava aastateks 2019-2024 on strateegiadokument, mille abil seatakse eesmärgid maastikuvibu laskmise arendamiseks, iga-aastase võistluskalendri ja eelarve koostamiseks. 

Sissejuhatus

Eesti Maastikuvibu Liit (EML) on asutatud 29. märtsil 2003. aastal eesmärgiga tutvustada vibulaskmist ja luua selleks parimaid tingimusi. Tulenevalt sellest on EML tegevus suunatud  Eestis vibu maastikulaskmisest ja vibujahist huvitatud isikute ühendamisele pakkudes neile läbi klubide võimalust vibulaskmist harrastada. Parim viis maastikuvibulaskmist propageerida on korraldada liikmetele sportlikku tegevust, organiseerida võistlusi ja teisi üritusi, osavõtte võistlustest, arendada koostööd vibu maastikulaskmisega tegelevate organisatsioonide ja eraisikutega nii kodu- kui välismaal vibu maastikulaskmise edendamiseks.

Eesti Maastikuvibu Liidu arengukava on juhtimis- ja kommunkatsioonidokument, mis on koostatud eeskätt Liidu siseste arengusuundade prioriteetide määramiseks. Arengukava ei ole lõplik dokument, vaid täieneb jooksvalt vastavalt täidetud eesmärkidele ning muutunud vajadustele. Arengukava on loodud praktiliseks tööriistaks, mis on abiks juhtimises, läbirääkimistel, organisatsiooni arendamisel ja tutvustamisel.

EML-l on olemas oma põhikiri, sümboolika ja registreeritud domeen kodulehega www.faae.ee. EML liikmeskond koosneb vibuklubidest, mis tegutsevad üle terve Eesti ja tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik. Käesolev arengukava on regulaarselt uuendamisele kuuluv dokument, mida täiendatakse ja täpsustatakse vähemalt üks kord aasta jooksul.

Missioon

Tulenevalt Eesti Maastikuvibu Liidu asutamise ja tegevuse eesmärkidest on missioon sõnastatud järgmiselt: “Maastikuvibu laskmine on aktiivne elustiil ja jõukohane kõigile.”

Visioon

Visiooniks on soovitud tulevikupilt, milliseks võiks kujuneda Eesti Maastikuvibu Liit aastaks 2O35:  “Maastikuvibulaskmine on suurim põlvkondi ühendav ja noori liikumisharrastusele kaasav spordiala Eestis.”

Väärtused

Eesti Maastikuvibu Liidu väärtusteks on ausus, avatus, õiglus ja usaldusväärsus tegevuste põhiprintsiipidena. Kompetentsikeskusena oleme tugev partner kõikidele maastikuvibulaskmisest huvitatutele.

Hetkeolukord

Eesti Maastikuvibu Liit on International Field Archery Association (IFAA) liige alates 1.06.2003. Eestis on EML liitunud EOK poolt koostatud Hea Juhtimise tava programmiga. Liidul on 15 liikmesklubi ja 14 maastikuvibu instruktorit. Eestis on 4 korral läbi viidud IFAA Euroopa ja maailmameistrivõistlusi erinevates rahvusvahelise alaliidu võistlusformaatides, lisaks korraldatakse igal aastal rahvusvahelisi võistlusi maastikulaskmise ja 3D vibujahi formaatides. Liit korraldab kolme erinevat  tiitlivõistlust ning omab ka oma karikasarja. EML on arendanud ja jooksvalt täiendanud võistluste korraldamise, tulemuste märkimise ja klubide/klubiliikmete halduse keskkonda ArchScorer.

Liidu tugevused

 • Homogeenne kogukond, suur harrastajate hulk;
 • IFAA liikmelisus, Hea Juhtimise Tavaga liitumine;
 • Vabatahtlike eestvedajate ja sädeinimeste olemasolu;
 • Juhatuse ja liikmesklubide vahel on usalduslik, töine ja positiivne õhkkond;
 • Tugev võistluste korraldamise tase;
 • Hea koostöö rahvusvahelise alaliidu ja lähimaade maastikulaskjaid ühendavate organisatsioonidega;
 • Mitmed tippsportlased rahvusvahelisel tasandil.

Liidu arengut pidurdavad tegurid

 • Riikliku rahastuse puudumine;
 • Vähesed toetajad;
 • Vähene noorlaskjate arv;
 • Tegevjuhi puudumine. 

Liidu võimalused

 • Maastikuvibu laskmise turismivaldkonnana edendamiseks vajalikud tegevused – uute instruktorite laiapõhjalisem koolitamine, radade atesteerimine; 
 • Koostöö erinevate partneritega liikumisharrastuse ja kandepinna suurendamiseks;
 • Mitteformaalse õppe võimaluste kasutamine koostöös noorteorganisatsioonide ja teiste alaliitudega;
 • Edendada koostööd Eesti vibuvarustuse tootjate ja maaletoojatega;
 • Parem kommunikatsioon EML siseselt ja väljapoole;
 • ArchScoreri eksport. 

Ohud

 • Püsirahastuse puudumine;
 • ArchScoreri arendamisvõimaluste sõltuvus vabatahtlikest;
 • Avalikkuses vähene teadlikkus vibulaskmisest;
 • Lihtsustatud ja ohte eirav kuvand. 

Strateegilised eesmärgid

 1. Liikmeskond. EML starteegiliseks eesmärgiks on liikmesklubide arvu kasvatamine selliselt, et aastaks 2025 on igas maakonnas vähemalt üks maastikuvibulaskmist propageeriv ja arendav EML liikmesklubi. 
 2. Tehniline baas. Leida võimalused klubidele mattide ühishankeks. Märklehtede tootmine Eesti laskjate tarbeks tuua Eestisse. 
 3. Koolitused. EML on strateegiline partner aktiivtegevuste instruktori EKR 4 ja EKR 5 kutsestandardite arendamisel, spetsialiseerumisega seotud osakutse koolitamisel. 
 4. Avalikud suhted, esindatus. Olemaks eelkõige Baltikumis ja Skandinaavias, samuti Euroopas ja maailmas, on vaja arendada avalikke suhteid Eesti siseselt ja rahvusvahelisel tasandil. EML-l tuleb jäädvustada maastikuvibu arengu ajalugu Eestis, hallata ja vahendada informatsiooni koolituste, võistluste, rahvusvaheliste vibundus-uudiste, seadusloome ja saavutuste osas.
 5. Saavutussport. Võtmetegevusena viia Eestis läbi võimalusel ja vastavalt rahvusvahelise alaliidu rotatsioonikorrale IFAA Euroopa või maailmameistrivõistlused maastiku- või siselaskmises. Eestisiseselt on vaja korraldada igal aastal vähemalt kaks rahvusvahelist võistlust maastikulaskmise ja vibujahi formaatides, osaleda igal aastal valikuliselt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (WBHC/EBHC, WFAC/EFAC, WIAC/EIAC) ja rahvusvahelistel turniiridel.

Arengukava seire

Arengukava elluviimiseks koostab Liidu juhatus iga-aastase võistluskalendri ja tööplaani. Arengukava perioodiline täitmise kontroll koos uue tööplaani kinnitamisega toimub üks kord aastas EML üldkoosolekul.