Vibuvõistluste korraldamine vabas õhus alates 18. maist 2020. a.

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti
Vabariigi haldusterritooriumil“ kogu Eesti Vabariigi territooriumil välja eriolukorra seoses COVID-19
pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.

Vabariigi Valitsuse 14. mai korraldusega lubatakse alates 18. maist 2020 vabas õhus spordivõistluste
korraldamine pealtvaatajateta, kui tegevustes osalejaid on maksimaalselt 100. Lubatud on traditsiooniliste välispordialade võistluste korraldamine. Spordivõistluste korraldamine kontaktsetel spordialadel, mis toimuvad traditsiooniliselt siseruumides ei ole lubatud. Korraldajate, osalejate ning osalejate taustajõudude arv kokku ei tohi ületada 100 isikut. Spordivõistlustena ei käsitleta virtuaalvõistlusi, kus puudub konkreetne tähistatud võistluskoht, osaleja valib korraldaja poolt määratud ajavahemikus ise osalemiseks sobiva aja ja koha. Spordialaliidul on kohustus koostada spordivõistluste korraldajatele spordivõistluste korraldamise juhend, mis võtab arvesse käesoleva juhendi põhimõtteid, Terviseameti soovitusi ja vastava ala eripärasid. Juhend tuleb avalikustada spordialaliidu kodulehel.

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis
nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid.

Minimaalsed nõuded vibuvõistluste korraldamiseks vabas õhus

Eesti vibuklubid võivad alustada spordivõistluste korraldamisega juhul kui:

 1. Täidetakse antud Eesti Maastikuvibuliidu koostatud vibuvõistluste korraldamise juhendit.
 2. Võistluse korraldaja prindib selle juhendi võistluse ajaks infotahvlile ja teeb enne võistlust
  juhenditutvustuse.
 3. Võistluspaika lubatakse ainult võistluse korraldajad, osalejad ja osalejate taustajõud. Korraldajate,
  osalejate ning osalejate taustajõudude arv kokku ei tohi ületada 100 isikut võistluse kohta.
 4. Kui päeva jooksul toimub samas kohas mitu võistlust, siis tagatakse vähemalt 60-minutiline paus ühe
  võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik
  osalejad ja nende taustajõud on võistluspaigast lahkunud.
 5. Võistlustegevuse eel ja järel järgitakse 2 + 2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist
  vahet).
 6. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse
  edasikandumist.
 7. Laskmine grupis toimub ühe- või kahekaupa markeris (sõltuvalt laskmisformaadist). Teised
  grupikaaslased hoiavad seni 2-meetrist vahet.
 8. Noolte väljatõmbamine vibumatist ja/või 3D loomast peab toimuma personaalselt, st.iga laskja
  tõmbab välja ainult omad nooled, et vältida esemete kaudu nakatumist. Möödalastud nooli võib aidata
  möödalaskjal nooleotsijaga otsida maapinnast/puust jne. Väljatõmbamise teostab aga noolte omanik.
 9. Märkimiskaarte grupisiseselt käest-kätte ringi lasta ei tohi. Neid võib ainult visuaalselt näidata distantsilt
  grupikaaslastele. Või lasta märkimiskaardist teha soovija telefoniga pilt, kus ta saab seda uurida enda
  telefoniekraanilt. Võistluse lõppedes see allkirjastada võimalusel nii, et käsi ei kontakteeruks
  märkimiskaardiga (näiteks laua peal).
 10. Võistluse lõppemisel võistlust korraldava vibuklubi liige, kes on kontaktis märkimiskaartidega ja märgib
  tulemusi arvutisse, on soovitav kasutada näomaski ja võimalusel kummikindaid, viimaseid aeg-ajalt
  desinfitseerides. Sama kehtib ka arvutiklaviatuuri kohta.
 11. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui ka võistluste korraldajate) võistlustel osalemine keelatakse.
  Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.
 12. Olme-, riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, seda
  tingimusel, et inimesed saavad hoida teineteisega 2-meetrist vahet. Kasutuses olevad kapid ja dušid
  peavad olema teineteisest vähemalt 2 meetri kaugusel. Osalejad kasutavad isiklikke hügieenitarbeid.
  Riietus- ja pesuruumis viibitakse nii lühikest aega kui võimalik ja vajalik.
 13. Võimaluse korral kasutada ainult isiklikke hügieenivahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutada andmisel (sh laenutamisel) tuleb need enne desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama vibuvõistluse korraldaja.
 14. Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid ja/või toitu.
 15. Võistluse eel ja järel toitlustatakse võistlejaid vajaduse korral vabas õhus, järgides Terviseameti
  soovitusi.
 16. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks
  pärast võistlust territooriumile. Järgitakse 2 + 2 reeglit.
 17. Vibuvõistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste ja
  krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.
  Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.
 18. Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise,
  respiratoorse hügieeni) täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt.
 19. Võistlust korraldajav Vibuklubi tagab võistlejatele võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte
  desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja
  pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised.

Vibuõistluse korraldamise ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistlust korraldav
vibuklubi. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28
lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt
2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse
levikut, võib määrata korduvalt.

Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed

 • Siseruumide (sh tualettruumide) kasutamisel tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine
  Terviseameti soovituste järgi.
 • Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või
  kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid ja kätepesu juhendid tuleb paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.
 • Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või
  salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse kohe pärast kasutamist selleks ettenähtud
  tähistatud prügikasti ning pestakse käed.

Eelnimetatud nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste korralduste avalikustamiseni.

You may also like...